K U A N G - H A O

H U A N Gā€‹ā€‹

 

photo by Aleksandr Karjaka